Exkluzív Prémium sofőrszolgálat  

hivatásos, rendvédelmis profi sofőrök 5000ft-tól! Biztonságod a hivatásunk!

Éjszakai sofőrszolgálat

Party? Esküvő? Céges rendezvény? Koncert? Üzleti vacsora?  Hivatásos sofőrjeink az Ön igényéhez igazodva érkeznek 25 percen belül!

hívj most!
hozom-viszem Az Ön igényeire szabva

Jelszavunk: Rugalmasság! A “hozom-viszem” szolgáltatás lényege, hogy szükség esetén lehetőség van arra, hogy az előzetes megrendelést – megbeszélést követően a szervizre váró gépkocsit a megadott helyszínről a kívánt szervízbe munkatársaink szállítják.

Hívj most!
sofőrbérlés

Amennyiben hosszabb időre vagy több úticél teljesítésére szeretné igénybe venni sofőrt. Szolgáltatásunkat akár külföldi és/vagy többnapos utazásokhoz is igénybe veheti

Hívj Most!
Általános szerződési Feltételek

A Kéklámpás sofőrszolgálat hivatásos állományú sofőröket biztosít Önnek, Cégének

A Deus Sofőrszolgálat  vállalkozási díj ellenében sofőrszolgálati tevékenységet nyújt az azt megrendelő személy (továbbiakban: Megrendelő) részére, a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint.

Szolgáltató – által alkalmazott vagy megbízott, illetve igénybe vett közreműködő – Sofőrje (továbbiakban: Sofőr) a Megrendelőt a Megrendelő tulajdonában vagy használatában levő személygépjárművével a Megrendelő által megadott címről a Megrendelő által megjelölt címre, illetve címekre fuvarozza. Szolgáltató a Megrendelővel való kapcsolat felvételekor tájékoztatja Megrendelőt a sofőr megérkezésének várható idejéről.

Jelen szerződés keretében Megrendelőnek minősül az a személy, aki saját maga részére a sofőrszolgáltatást megrendeli, vagy aki részére – megbízása alapján – a sofőrszolgálati tevékenységet harmadik személy Szolgáltatótól megrendelte.

  1. Vállalkozási díj

Szolgáltatót a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért az előzetesen a megrendelővel előre egyeztetett összeg szerinti díjazás illeti meg. Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, melyet előzetesen a megrendelővel ismertet. A vállalkozási díj nem foglalja magába a szolgáltatás teljesítéskor Megrendelő gépjárműve körében felmerülő költségeket, mint többek közt, de nem kizárólagosan üzemanyag díj, útdíj, stb.

A vállalkozói díjat Megrendelő a célállomásra érkezéskor, a számla (nyugta) ellenében – egyéb megállapodás hiányában – készpénzben köteles megfizetni a Sofőrnek. A Sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a Megrendelő részére.

Amennyiben a helyszínre kiérkező Sofőr úgy ítéli meg, hogy a szolgáltatás IV. pont szerinti megtagadására van szükség és ennek okát Megrendelő a szolgáltatás megrendelésekor nem jelezte, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére számla (nyugta) ellenében 4.000,- Ft, azaz négyezer  forint kiszállási díjat megfizetni.

Szolgáltató sofőrje a Megrendelő által megadott helyszínre történő érkezéstől figyeli az eltelt időt.  Amennyiben Szolgáltató sofőrje – nem a hibájából eredően – a megérkezéstől számított 10. perc múlva nem tud elindulni a Megrendelő gépjárművével, akkor ezen időponttól számított minden megkezdett 10. perc után Szolgáltató 500,- Ft, azaz Ötszáz forint várakozási díjra jogosult.  A várakozási díjat a Szolgáltató sofőrje a viteldíjhoz hozzászámítja.

Szolgáltató Megrendelő kérésére az úti célra történő eljutás közben egy vagy több kitérőt is tehet. Szolgáltató mérlegelési körébe tartozik, hogy megítélje a kitérő mértékét. Szolgáltató sofőrje azt az útvonalat tekintheti kitérőnek, mely legalább 5 perccel meghosszabbítja a normál utazási időt – a kiindulási és a végcél közötti legrövidebb út -. A kitérő díja 2000,- Ft, azaz kettőezer forint és 3.000,- Ft, azaz Háromezer forint közötti összeg, melynek pontos megállapítására egyoldalúan a Szolgáltató sofőrje jogosult a kitérő időigényességére és távolságára tekintettel.

III. Szerződés időtartama és megszűnése

Jelen szerződés a Megrendelő telefonon történő megrendelésével és a megrendelés Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadja a jelen szerződésben foglaltakat.

Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a Megrendelő részére történő, az I. pontban meghatározott szolgáltatás teljesítésével megszűnik.

  1. Szolgáltatás megtagadása


  1. Felelősség

Szolgáltató felelősséggel tartozik a sofőrszolgálati tevékenység ellátása során a Sofőr által szállított személygépjárműben keletkezett olyan kárért, mely bizonyíthatóan a Sofőrnek felróható okból következett be. Ebben az esetben Szolgáltató köteles megfizetni a  személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét. Amennyiben Megrendelő érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezik, Szolgáltató felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a Sofőrnek felróható okból bekövetkezett kárra legfeljebb 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összeg erejéig. Ezen összeg feletti kár megtérítésére Szolgáltató nem kötelezhető.

Szolgáltató a káreseményt köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a káresemény bekövetkeztétől számított két munkanapon belül bejelenteni a Generali Providencia Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) szerződést kezelő részlegének. Szolgáltató a Biztosítóval való kapcsolat felvétele érdekében megadja Megrendelő részére a szükséges tájékoztatást.

A fenti kár kifizetésének feltétele a baleseti bejelentő és a baleseti jegyzőkönyv hiánytalan kitöltése, valamint  – amennyiben a Sofőr a helyszínen felelősségét nem ismeri el -, a balesetre vonatkozó érvényes és jogerős rendőrségi határozat.

Szolgáltató felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a Sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárművében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárművében keletkezett kár megtérítése kizárólag Megrendelő gépjárműve kötelező biztosításának terhére történik. Szolgáltató csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínén a Sofőrnek jelzi és egyben a Szolgáltató diszpécsere felé telefonon bejelenti.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a Sofőr hibájából következtek be. Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben található tárgyakért.

A Megrendelő felelősséget vállal a személygépjármű műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért. Ezen kívül köteles megtéríteni a Szolgáltató többletköltségeit, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő a jogszabályokban és/vagy a jelen szerződésben foglaltakat nem tartotta be.

  1. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató a honlapján való közzététellel, telefonon történő tájékoztatással lehetővé teszi, hogy a jelen szerződés tartalmát Megrendelő megismerje. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésével a jelen szerződést elfogadja.

Szolgáltató jelen szerződésben részletezett általános szerződési feltételei a Szolgáltató I. pontban meghatározott sofőrszolgálati tevékenységére vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatástól eltérő, egyéb vagy különleges sofőrszolgálati szolgáltatás igénybevételére van szükség (pl. csomagszolgálat, ügyintézés, Megrendelő nélküli gépjármű fuvarozás, stb.) akkor arra vonatkozóan felek külön szerződés keretében állapodnak meg, melynek nem szabályozott részei tekintetében jelen szerződés irányadó.

Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény. rendelkezései az irányadóak.

Az általános szerződési feltételeket a megrendelő valamint a szolgáltató aláírásával igazolja hogy azokat elfogadja, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.